In memoriam mea / Josquin des Prez

Zoom:

"In memoriam - Josquin de Prez" 
Commemoration and homage in the work and memory of Josquin des Prez
A recording of the Missa Mater Patris et Filia and commemorative pieces by Josquin to his colleagues and masters. 

English below

In 2021 zullen leden van Cantus Modalis en het Ensemble Seconda Prat!ca, onder leiding van Dr. Rebecca Stewart samenwerken in een herdenking van de 500e verjaardag van de dood van Josquin Desprez. Ter ere van deze zeer gerespecteerde en innovatieve componist ontwikkelen wij eenproject waarin hulde en emulatie in de Frans-Vlaamse periode hun juiste plaats krijgen. Ons "requiem" -programma zal zich concentreren op Josquins late (lang omstreden en daarom zelden uitgevoerde) Missa Mater Patris, gebaseerd op het gelijknamige lauda-motet van Antoine Brumel. Daarnaast zijn er de herdenkingscomposities die Josquin aan zijn mentor en collega's opdroeg, evenals een tot nu toe onvolledige versie van een anoniem motet gecomponeerd voor Josquin na zijn dood.

Het project omvat zowel een reeks concerten als een cd-opname in co-productie met Cité de la Voix in Vézelay, die begin januari 2020 zal plaatsvinden.

We hebben deze crowdfunding-campagne opgezet om de cd opname van het project te kunnen financieren, in de hoop vrienden en sponsoren te vinden die ons willen helpen dit initiatief te realiseren.

Hetzingen en onderzoeken van dit (ons) muzikale erfgoed is een zeer vreugdevolle en belonende bezigheid. Tevens is het een bezigheid die zowel zwaar als kostbaar is. Voor ons als kunstenaars is het inspirerend om te zien hoe Josquin's gevoel van ontzag en respect voor zowel zijn voorgangers als zijn tijdgenoten muzikale uitdrukking vond in zijn herdenkingscomposities. Op zijn beurt werd ditzelfde ontzag aan hem getoond door de generaties die volgden, en dat is tot de dag van vandaag gebleven. Des te symbolischer is het voor de jonge musici van ensemble Seconda Prat!ca die het geluk hebben gehad samen te werken met een pionier op het gebied van bron-gebaseerde uitvoering van het Frans-Vlaamse repertoire van de 15e eeuw, Dr. RebeccaStewart.

Met steun van Cité de la Voix en persoonlijke financiering hebben we een groot deel van de kosten die verband houden met de opnames en de huisvesting van de muzikanten kunnen dekken. Maar andere kosten moeten nog worden gedekt. Dit zijn met name kosten voor de training van de zangers, het reizen, de reconstructie en bewerking van het repertoire, het afdrukken van de muziek, evenals de bewerking en distributie van de cd opname.

We hopen dat zowel de presentatie van dit spannende project als de crowdfunding-campagne mensen zullen aantrekken die deel willen uitmaken van het ondersteunings-netwerk dat deze artistieke inspanningen mogelijk maakt. We accepteren dankbaar donaties van elke grootte en we hebben ook enkele geschenken voor diegenen die een souvenir zouden willen ontvangen. We houden u uiteraard graag op de hoogte van de verschillende stappen van het project en ook van de concerten die we momenteel organiseren, alwaar we u wellicht ook persoonlijk mogen ontmoeten.

Heel erg bedankt voor uw tijd, aandacht en steun.
Maar voordat we afsluiten, verwijzen we graag naar de bijlage met een meer gedetailleerde toelichting van Dr. Stewart, waarin zij schrijft over het project, het onderwerp en het belang ervan. 

Hartelijke groet,
Seconda Prat!ca & Cantus Modalis 

 

Beste vrienden van Josquin Desprez,

Het is mij een eer en een voorrecht om sinds 1974 in Nederland te wonen en te musiceren. Al deze jaren ben ik voornamelijk bezig geweest met het vervullen van één passie, de modale muziek van onze Europese voorouders met als uitgangspunt haar vroegst overgebleven schriftelijke bewijs. Deze passie is altijd gecombineerd met en beïnvloed door mijn jarenlange studie van soortgelijke orale tradities in voornamelijk Zuid-Azië en het Midden- en Nabije Oosten. Binnen deze enorme ‘specialiteit’ hebben twee taalkundig en stilistisch nauw verwante (maar historisch zeer uiteenlopende) tradities de primaire focus gevormd: Gregoriaans en Frans-Vlaamse polyfonie. In de muziek van mijn favoriete componist, Josquin Desprez, zijn allebei duidelijk te horen.

Het is daarom met een gevoel van thuiskomen dat ik ben gaan samenwerken met de jonge en even gepassioneerde leden van Seconda Prat!ca aan dit project 'In memoriam - Josquin Desprez'. Ik ben van mening dat hun achtergrond en open geest hen in staat hebben gesteld om zich steeds verder in de modale principes en praktijken van deze muziek te verdiepen. Dit levert resultaten op die zelden - althans in mijnervaring - zijn bereikt door de meeste oude muziekensembles.

Dit huidige project heeft de term ‘in memoriam’ als kern van zijn visie en wel om een zeer specifieke reden. De onovertroffen hoge normen van de componeer-technieken en zangpraktijken van de Frans-Vlaamse koorscholen werden in de 15e eeuw terecht geprezen en- met beperkt succes - in heel Europa geïmiteerd. Als gevolg van de ingewikkelde relatie tussen deze terecht beroemde scholen, was de verbinding tussen hun componisten vaak zowel hecht als wederkerig -en was de handeling van hun wederzijdse leen er een van oprechte hulde, zowel tijdens hun leven als na hun dood. Vandaar het element van ‘in memoriam’, de eindeloze daad van herinneren – en doorgeven - van iets van grote waarde.

De tijdloze roem en invloed van Josquin is de reden dat het vijfhonderdjarig bestaan van zijn dood in 1521 zal worden herdacht in talloze festivals en concerten. Dit niet alleen in Europa, maar in alle westers georiënteerde culturen van de wereld die toegewijd zijn aan het zingen van zijn muziek - en zijn lof. Vanwege haar controversiële eigenschappen is zijn Missa Mater Patris zelden uitgevoerd of opgenomen. Josquin heeft het zeer waarschijnlijk gecomponeerd als een hommage aan zijn recent overleden collega Antoine Brumel, die de eveneens overleden Jacob Obrecht verving, die de opvolger van Josquin als hofcomponist voor de hertog van Ferrara was. Josquin gebruikte en transformeerde niet alleen het beroemde gelijknamige 3-stemmige lauda-motet van Brumel, maar erkende daarmee ook het belang van de Italiaanse orale lauda traditie voor de toenemende Italiaanse invloed op het compositorisch denken in de 16e eeuw.

Josquin's Missa Mater Patris fungeert als het middelpunt van zowel de cd opname als de concerten.
Echter, wat alle stukken samenbindt is het element van ‘memoriam’. In drie van de vier composities is de gregoriaanse Introitus Requiem eternam uit de begrafenismis voor de doden de rode draad. Het verbindt Josquin's beroemde chanson-motet Nymphes des bois, ter ere van zijn eigen gerespecteerde mentor Johannes Ockeghem. Josquin's motet Absolve quesumus domine, waarschijnlijk gecomponeerd na de dood van zijn naaste collega Obrecht, en tenslotte het gelijknamige motet geschreven als een eerbetoon aan de onlangs overleden Josquin door een nog onbekende componist van de volgende generatie. Van dit motet bestaan nu slechts 4 stemmen van wat een oorspronkelijk 7-stemmig stuk moet zijn geweest. Als onze laatste daad van memoriam - en met de onmisbare hulp van een gewaardeerde collega - is dit motet nu compleet!

Omal deze redenen, beste vrienden van Josquin, zal uw steun van ons 'gedachtenis-project' zeer welkom zijn en oprecht gewaardeerd worden.

Dr. Rebecca Stewart.

 

ENGLISH 

In 2021, members of Cantus Modalis and the ensemble Seconda Prat!ca will come together, under the direction of Dr. Rebecca Stewart, in a commemoration of the 500th anniversary of the death of Josquin Desprez. In a celebration of the respected and daring composer, we are developing a project exploring the place of homage and remembrance in Josquin’s practice and the afterlife of his own work. Our “requiem” program will center on Josquin’s late (though heavily contested) 
Missa Mater Patris, the original motet of Brumel on which it was based and the commemorative pieces composed by Josquin for his colleagues and masters, as well as an anonymous Absolve composed for Josquin himself.

The project will include both a series of commemorative concerts as well as a recording of the program, in co-production with Cité de la Voix in Vezelay and the sound engineering work of Jonas Niederstadt, taking place in early January 2020. 

In order to finance the recording part of the project, we have created this crowdfunding campaign, to find friends and patrons willing to help us make this initiative a reality.

To sing and research the repertoire of our shared musical heritage is one of the most rewarding occupations,but one which is both arduous and costly. For us as artists it has been inspiring to see how the memory of past generations found musical expression in both Josquin’s compositions and our own performance. This is made all the more symbolic for the young performers of the Seconda Prat!ca ensemble, being able to work with one of the pioneers of source-based performance of the Franco-Flemish repertoire of the High Renaissance, Dr. Rebecca Stewart.

With the support of Cité de la Voix and personal funding we’ve managed to cover many of the costs related with recording and hosting the musicians, but there are still expenses to be covered especially those concerned with the training of the performers, the travels, the edition and reconstruction of the repertoire, the creation of the musical material as well as the edition and distribution of the recording.

We hope the project’s exciting proposal and this crowdfunding campaign will attract people willing to be a part of the network of support that makes artistic endeavors possible. We gratefully accept donations of any size and we have also different rewards for those of you that would be interested in keeping a souvenir. We will also be sure to keep you updated on the different steps of the project as well as keep you informed on the upcoming concerts we are currently organizing, so we may also meet you in person.

We would like to thank you all for your time, your attention and your support.

But before we close we would like to leave you with the message Dr. Rebecca Stewart on the project, its subject and importance.

Thank you
Seconda Prat!ca & Cantus Modalis 

 

Dear friends of Josquin Desprez,

It has been my honor and privilege to have lived and made music in The Netherlands since 1974. These many years have been primarily occupied in the pursuit of one passion, the modal music of our European forefathers beginning with their earliest remaining written evidence. This passion has always been combined with and influenced by my many years of study of the similar oral traditions in mostly South Asia and the Middle- and Near East. Within this vast ‘specialty’, two linguistically and stylistically closely related (but historically very distant) traditions have formed my primary focus: (Gallican) chant and Franco-Flemish polyphony. In the music of my favorite composer, Josquin Desprez, they are perfectly combined.

It is therefore with a feeling of coming home that I have begun to collaborate with the young and equally passionate members of Seconda Prat!ca on this “In memoriam – Josquin Desprez” project. It is my belief that their backgrounds and open mindedness have made it possible for them to explore ever more deeply into the modal principles and practices of this music, with results which have rarely – at least in my experience – been reached by most earlymusic ensembles.

This current project has the term ‘in memoriam’ as the core of its vision for a very clear reason. During the 15th century the unsurpassingly high standards of the composing techniques and singing practices of the Franco-Flemish composers was justly acclaimed and –with limited success –imitated throughout Europe. As a result of the intricate relationship between the justly famous Franco-Flemish choir schools, the intimacy of the relationship between these composers themselves was often both close and reciprocal – and the act of their mutual borrowing one of genuine homage, given both during their lives and after their deaths. Hence the element of ‘in memoriam’, the unending act of remembering – and passing on – of something of great value.

Josquin’s timeless fame and influence has ensured that the quincentenary of his death in 1521 will be commemorated by the innumerable festivals and concerts not only in Europe but in all Western-oriented cultures of the world devoted to singing his music – and his praises. Until recently, probably because of its idiosyncratic nature his Missa Mater Patris has been rarely sung or recorded. This mass was very likely composed as a memorium to Josquin’s recently deceased colleague Antoine Brumel, who had replaced the also deceased Jacob Obrecht (who had replaced the departed Josquin!) as court composer for the duke of Ferrara. Not only did Josquin digest and transform Brumel’s famous 3-voice lauda-motet of the same name, but in so doing he recognized the significance of the Italian oral tradition of the lauda to the rising Italian domination of compositional thinking in the 16th century.
Josquin’s Missa Mater Patris functions as the centerpiece of both the recording and the concerts.

However, that which binds all of the pieces together is the element of ‘memoriam’. In three of the four compositions, it is the Introitus chant Requiem eternam from the funeral mass for the dead which forms the red thread linking Josquin’s famous chanson-motet Nymphes des bois, in homage of his own revered mentor Johannes Ockeghem, Josquin’s motet Absolve quesumus domine, composed after the death of his close colleague Obrecht, and finally the motet of the same name, written as a tribute to the recently deceased Josquin by an as yet unknown composer of the next generation. This last homage now only exists in four of what must have been its original 7 voices. As our final act of memoriae – and with the indispensable help of a valued colleague – this motet is now complete!

For all of these reasons, dear friends of Josquin: your hoped for support of our memory project will be deeply appreciated.
Dr. Rebecca Stewart

 

 

 

FaLang translation system by Faboba
No upcoming event!